ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Architektonická štúdia predstavuje komplexný architektonický návrh objektu (sústavy objektov) za účelom komplexného dispozično-prevádzkového a stavebno-technického riešenia stavby (súboru stavieb) ako podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.Architektonická štúdia obsahuje:

TEXTOVÁ ČASŤ

Sprievodná správa - základné údaje o stavbe (súboru stavieb), popis architektonického, dizajnového, dispozičného a technického riešenia stavby, jej prevádzky a napojenia na okolitú výstavbu a krajinu.
VÝKRESOVÁ ČASŤ

- situácia osadenia stavby s predbežným napojením na inžinierske siete a dopravu
- výkresy pôdorysov, charakteristických rezov a pohľady
- vizualizáciu stavby (súboru stavieb)
PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Projekt pre územné rozhodnutie predstavuje architektonicko-dispozičný a prevádzkový návrh objektu (sústavy objektov) s napojením na inžinierske siete a systém dopravy. Po jeho schválení a nadobudnutí právoplatnosti projekt slúži ako východiskový podklad pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Súčasťou projektu je aj projektová dokumentácia pôvodného stavu a projektová dokumentácia pre búracie povolenie.

Projekt pre územné rozhodnutie obsahuje:

TEXTOVÁ ČASŤ

Sprievodná správa - základné identifikačné údaje stavby (súboru stavieb), jej architektonicko-dispozičné, prevádzkové a technické riešenie v súlade s platnými technickými hygienickými požiarnymi, dopravnými vyhláškami a normami, súlade s platným stavebným zákonom.
VÝKRESOVÁ ČASŤ

- situácia osadenia stavby (súboru stavieb) s napojením na všetky inžinierske siete, systém dopravy a ostatné situácie potrebné pre projekt osadenia stavby
- výkresy pôdorysov, charakteristických rezov a pohľady (polohové a výškové osadenie stavby) v príslušných mierkach pre potreby projektovej dokumentácie pre osadenie stavby
-projekt požiarného riešenia stavby v rozsahu pre územné rozhodnutie
-projekt dopravného riešenia stavby v rozsahu pre územné rozhodnutie
-inžinierska činnosť (vybavenie jednotlivých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, potrebných pre územné rozhodnutie a vybavenie samotného územného rozhodnutia)PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Projekt pre stavebné povolenie je vypracovaný na základe schváleného a právoplatného projektu pre územné rozhodnutie za účelom získania stavebného povolenia.

Projekt pre stavebné povolenie obsahuje:

TEXTOVÁ ČASŤ

- Sprievodná správa obsahuje základné identifikačné údaje o stavbe jej polohe a umiestnení v rámci príslušného katastra, doby začatia a ukončenia výstavby a predbežné cenové náklady.
- Súhrnná technická správa obsahuje popis architektonického, dispozičného a prevádzkového riešenia stavby (súboru stavieb) a jej technické riešenie. Ďalej obsahuje prepočty spotreby energii, vody a odpadov počas realizácie stavby, popis napojenia na inžinierske siete a vplyv stavby (súboru stavieb) na životné prostredie.
- Technická správa obsahuje popis technického riešenia stavby a jednotlivých stavebných postupov

VÝKRESOVÁ ČASŤ

- podrobná situácia osadenia stavby (súboru stavieb) s napojením na všetky inžinierske siete, systém dopravy a ostatné situácie potrebné pre projekt pre stavebné povolenie
-kompletná výkresová dokumentácia základov, pôdorysov, rezov a pohľadov (polohové a výškové osadenie stavby) v príslušných mierkach pre potreby projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
-projekt statického posúdenia stavby
-projekty jednotlivých prípojok inžinierskych sietí
-projekt zdravotechniky
-projekt plynoinštalácie
-projekt vykurovania
-projekt elektroinštalácie a bleskozvodu
-projekt požiarneho riešenia stavby
-projekt dopravného riešenia stavby
-energetické posúdenie stavby
-svetlotechnické posúdenie stavby
-projekt organizácie výstavby
-projekt civilnej ochrany stavieb
-projekt BOZP
-inžinierska činnosť (vybavenie jednotlivých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, potrebných pre stavebné povolenie a vybavenie samotného stavebného povolenia)
PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

Projekt realizácie stavby alebo realizačný projekt rieši podrobnosti a detaily stavby v potrebných mierkach pre realizáciu stavby a jej jednotlivých prvkov.
Súčasťou projektu pre realizáciu stavby je technická správa, výkresy všetkých stavebných konštrukcii (základových, zvislých, vodorovných, strešných, okenných a dverných,balkónových a pod. s príslušnými výpismi a konštrukčnými detailami atypických prvkov). Taktiež súčasťou realizačného projektu sú projekty jednotlivých profesii a statiky vypracované do náležitých podrobností potrebných pre realizáciu stavby, pre vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu, ktorý je tiež súčasťou realizačného projektu.

Zabezpečujeme autorský a stavebný dozor počas realizácie stavby až po kolaudáciu.